رایج ترین ابعاد باتری یو پی اس کدام اند ؟

بازگشت به وبلاگ
ابعاد استاندارد باتری یو پی اس

رایج ترین ابعاد باتری یو پی اس کدام اند ؟

ابعاد مختلف باتری یو پی اس

بر اساس استاندارد های خاصی که شورای بین المللی باتری تعیین کرده است (BCI (Battery Council International تعدادی گروه مشخص، برای ابعاد مختلف باتری یو پی اس اختصاص یافته است.بر اساس این استاندارد بین المللی شماره گروه نشان دهنده ابعاد فیزیکی مانند طول، عرض، ارتفاع، نوع ترمینال و پیکربندی یک باتری است.اگر شما به دنبال عوض کردن باتری یو پی اس خود هستید، طول، عرض و ارتفاع باتری را اندازه گیری کنید و آن را با جدول زیر مقایسه کنید تا شماره دقیق گروه باتری مورد نیاز خود را بدست آورید.بدلیل استاندارد بودن شماره گروه ها ، هنگامی که شماره گروه باتری یو پی اس خود را بدانید با ارائه آن به متخصص تعمیر یو پی اس یا مرکز فروش باتری یو پی اس می توانید بدون نیاز به گفتن طول و عرض و ارتفاع ، باتری مورد نظر خود را خریداری کنید. این استاندارد جهانی بوده و تمامی تولید کنندگان باتری یو پی اس از آن پیروی می کنند.

ابعاد استاندارد جهانی باتری یو پی اس

شماره گروه باتری

حداکثر اندازه باتری یو پی اس 
میلی متراینچ
LWHLWH
۲۱۲۰۸۱۷۳۲۲۲۸ ۳/۱۶۶ ۱۳/۱۶۸ ۳/۴
۲۲F۲۴۱۱۷۵۲۱۱۹ ۱/۲۶ ۷/۸۸ ۵/۱۶
۲۲HF۲۴۱۱۷۵۲۲۹۹ ۱/۲۶ ۷/۸۹
۲۲NF۲۴۰۱۴۰۲۲۷۹ ۷/۱۶۵ ۱/۲۸ ۱۵/۱۶
۲۲R۲۲۹۱۷۵۲۱۱۹۶ ۷/۸۸ ۵/۱۶
۲۴۲۶۰۱۷۳۲۲۵۱۰ ۱/۴۶ ۱۳/۱۶۸ ۷/۸
۲۴F۲۷۳۱۷۳۲۲۹۱۰ ۳/۴۶ ۱۳/۱۶۹
۲۴H۲۶۰۱۷۳۲۳۸۱۰ ۱/۴۶ ۱۳/۱۶۹ ۳/۸
۲۴R۲۶۰۱۷۳۲۲۹۱۰ ۱/۴۶ ۱۳/۱۶۹
۲۴T۲۶۰۱۷۳۲۴۸۱۰ ۱/۴۶ ۱۳/۱۶۹ ۳/۴
۲۵۲۳۰۱۷۵۲۲۵۹ ۱/۱۶۶ ۷/۸۸ ۷/۸
۲۶۲۰۸۱۷۳۱۹۷۸ ۳/۱۶۶ ۱۳/۱۶۷ ۳/۴
۲۶R۲۰۸۱۷۳۱۹۷۸ ۳/۱۶۶ ۱۳/۱۶۷ ۳/۴
۲۷۳۰۶۱۷۳۲۲۵۱۲ ۱/۱۶۶ ۱۳/۱۶۸ ۷/۸
۲۷F۳۱۸۱۷۳۲۲۷۱۲ ۱/۲۶ ۱۳/۱۶۸ ۱۵/۱۶
۲۷H۲۹۸۱۷۳۲۳۵۱۱ ۳/۴۶ ۱۳/۱۶۶ ۱۳/۱۶
۲۹NF۳۳۰۱۴۰۲۲۷۱۳۵ ۱/۲۸ ۱۵/۱۶
۳۳۳۳۸۱۷۳۲۳۸۱۳ ۵/۱۶۶ ۱۳/۱۶۹ ۳/۸
۳۴۲۶۰۱۷۳۲۰۰۱۰ ۱۳/۱۶۶ ۱۳/۱۶۷ ۷/۸
۳۴R۲۶۰۱۷۳۲۰۰۱۰ ۱/۴۶ ۱۳/۱۶۷ ۷/۸
۳۵۲۳۰۱۷۵۲۲۵۹ ۱/۱۶۶ ۷/۸۸ ۷/۸
۳۶R۲۶۳۱۸۳۲۰۶۱۰ ۳/۸۷ ۱/۴۸ ۱/۸
۴۰R۲۷۷۱۷۵۱۷۵۱۰ ۱۵/۱۶۶ ۷/۸۶ ۷/۸
۴۱۲۹۳۱۷۵۱۷۵۱۱ ۳/۱۶۶ ۷/۸۶ ۷/۸
۴۲۲۴۳۱۷۳۱۷۳۹ ۵/۱۶۶ ۱۳/۱۶۶ ۱۳/۱۶
۴۳۳۳۴۱۷۵۲۰۵۱۳ ۱/۸۶ ۷/۸۸ ۱/۱۶
۴۵۲۴۰۱۴۰۲۲۷۹ ۷/۱۶۵ ۱/۲۸ ۱۵/۱۶
۴۶۲۷۳۱۷۳۲۲۹۱۰ ۳/۴۶ ۱۳/۱۶۹
۴۷۲۴۶۱۷۵۱۹۰۹ ۱۱/۱۶۶ ۷/۸۷ ۱/۲
۴۸۳۰۶۱۷۵۱۹۲۱۲ ۱/۱۶۶ ۷/۸۷ ۹/۱۶
۴۹۳۸۱۱۷۵۱۹۲۱۵۶ ۷/۸۷ ۳/۱۶
۵۰۳۴۳۱۲۷۲۵۴۱۳ ۱/۲۵۱۰
۵۱۲۳۸۱۲۹۲۲۳۹ ۳/۸۵ ۱/۱۶۸ ۱۳/۱۶
۵۱R۲۳۸۱۲۹۲۲۳۹ ۳/۸۵ ۱/۱۶۸ ۱۳/۱۶
۵۲۱۸۶۱۴۷۲۱۰۷ ۵/۱۶۵ ۱۳/۱۶۸ ۱/۴
۵۳۳۳۰۱۱۹۲۱۰۱۳۴ ۱۱/۱۶۸ ۱/۴
۵۴۱۸۶۱۵۴۲۱۲۷ ۵/۱۶۶ ۱/۱۶۸ ۳/۸
۵۵۲۱۸۱۵۴۲۱۲۸ ۵/۸۶ ۱/۱۶۸ ۳/۸
۵۶۲۵۴۱۵۴۲۲۲۱۰۶ ۱/۱۶۸ ۳/۸
۵۷۲۰۵۱۸۳۱۷۷۸ ۱/۱۶۷ ۳/۱۶۶ ۱۵/۱۶
۵۸۲۵۵۱۸۳۱۷۷۱۰ ۱/۱۶۷ ۳/۱۶۶ ۱۵/۱۶
۵۸R۲۵۵۱۸۳۱۷۷۱۰ ۱/۱۶۷ ۳/۱۶۶ ۱۵/۱۶
۵۹۲۵۵۱۹۳۱۹۶۱۰ ۱/۱۶۷ ۵/۸۷ ۳/۴
۶۰۳۳۲۱۶۰۲۲۵۱۳ ۱/۱۶۶ ۵/۱۶۸ ۷/۸
۶۱۱۹۲۱۶۲۲۲۵۷ ۹/۱۶۶ ۳/۸۸ ۷/۸
۶۲۲۲۵۱۶۲۲۲۵۸ ۷/۸۶ ۳/۸۸ ۷/۸
۶۳۲۵۸۱۶۲۲۲۵۱۰ ۳/۱۶۶ ۳/۸۸ ۷/۸
۶۴۲۹۶۱۶۲۲۲۵۱۱ ۱۱/۱۶۶ ۳/۸۸ ۷/۸
۶۵۳۰۶۱۹۰۲۹۲۱۲ ۱/۱۶۷ ۱/۲۷ ۹/۱۶
۷۰۲۰۸۱۷۹۱۹۶۸ ۳/۱۶۷ ۱/۱۶۷ ۱۱/۱۶
۷۱۲۰۸۱۷۹۲۱۶۸ ۳/۱۶۷ ۱/۱۶۸ ۱/۲
۷۲۲۳۰۱۷۹۲۱۰۹ ۱/۱۶۷ ۱/۱۶۸ ۱/۴
۷۳۲۳۰۱۷۹۲۱۶۹ ۱/۱۶۷ ۱/۱۶۸ ۱/۲
۷۴۲۶۰۱۸۴۲۲۲۱۰ ۱/۴۷ ۱/۴۸ ۳/۴
۷۵۲۳۰۱۷۹۱۹۶۹ ۱/۱۶۷ ۱/۱۶۷ ۱۱/۱۶
۷۶۳۳۴۱۷۹۲۱۶۱۳ ۱/۸۷ ۱/۱۶۸ ۱/۲
۷۸۲۶۰۱۷۹۱۹۶۱۰ ۱/۴۷ ۱/۱۶۷ ۱۱/۱۶
۸۵۲۳۰۱۷۳۲۰۳۹ ۱/۱۶۶ ۱۳/۱۶۸
۸۶۲۳۰۱۷۳۲۰۳۹ ۱/۱۶۶ ۱۳/۱۶۸
۹۰۲۴۶۱۷۵۱۷۵۹ ۱۱/۱۶۶ ۷/۸۶ ۷/۸
۹۱۲۸۰۱۷۵۱۷۵۱۱۶ ۷/۸۶ ۷/۸
۹۲۳۱۷۱۷۵۱۷۵۱۲ ۱/۲۶ ۷/۸۶ ۷/۸
۹۳۳۵۴۱۷۵۱۷۵۱۵۶ ۷/۸۶ ۷/۸
۹۵R۳۹۴۱۷۵۱۹۰۱۵ ۹/۱۶۶ ۷/۸۷ ۱/۲
۹۶R۲۴۲۱۷۳۱۷۵۹ ۹/۱۶۶ ۱۳/۱۶۶ ۷/۸
۹۷R۲۵۲۱۷۵۱۹۰۹ ۱۵/۱۶۶ ۷/۸۷ ۱/۲
۹۸R۲۸۳۱۷۵۱۹۰۱۱ ۳/۱۶۶ ۷/۸۷ ۱/۲

 

اشتراک این نوشته

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بازگشت به وبلاگ