چرا اختلالات برق به وسایل منزل آسیب می زند و در مورد آن چه کاری باید انجام داد؟